Ochrona danych osobowych
2018-09-10

Klauzula informacyjna
Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, co następuje:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Dębnie.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@dtbs-debno.pl
 

3. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o zarząd i administrowanie nieruchomością wspólną, wynajem nieruchomości na własny rachunek, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków lub wykonywanie różnych prac budowlanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 

4. Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy o zarząd
i administrowanie nieruchomością wspólną, wynajem nieruchomości na własny rachunek, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków lub wykonywanie różnych prac budowlanych z uwzględnieniem dodatkowego 3 dniowego okresu po zakończeniu umowy, tj. do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
 

5. Prawa osób, których dane dotyczą:
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową wykonania przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Dębnie umowy.

7. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Oferta

zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
wynajem nieruchomości na własny rachunek,
wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
wykonywanie różnych prac budowlanych.

O firmie

Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w obecnej formie organizacyjnej działa od 01 stycznia 2002 roku w wyniku likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej". Przedmiotem działalności Zakładu jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi na zlecenie. Zakład zatrudnia 3 licencjonowanych zarządców nieruchomości.